Skip to main content

Kiest u voor een vaste prijs of gaat u toch voor een variabele prijs voor de verkoop van uw duurzaam opgewekte stroom (en daarmee voor een Power Purchase Agreement)? We zetten de plussen en minnen van beide opties voor u op een rij.

Wanneer u uw zonnestroomopbrengst via een MLOEA-grootverbruikaansluiting rechtstreeks aanlevert bij een tweede energieleverancier dan moet u vooraf afspraken maken over een prijs per kWh. Daarbij bestaan er grofweg twee wegen:

 • U kunt een vaste prijs ontvangen per geleverde kWh over een vooraf gestelde periode van 1 tot 3 jaar.
 • Of u gaat voor een variabele prijs die afhankelijk is van de feitelijke marktprijs op de EPEX-beurs en een periode van 1-15 jaar kan beslaan. Voor dit laatste stelt u een Power Purchase Agreement (PPA) op: een stroomcontract voor de teruglevering waarin alle voorwaarden rondom de verkoop van geproduceerde groene stroom aan de energieleverancier zijn vastgelegd.

NB: Naast deze financiële opbrengst uit verkoop, bestaat er nog een andere financiële factor: de opbrengst via de SDE-subsidie.

Voordat we de beide opties tegen elkaar afwegen, is het goed om stil te staan bij een aantal begrippen.

   • Garantie van Oorsprong (GVO)
    Het begrip GVO is binnen de energiemarkt een bekend begrip. GVO staat voor Garantie van Oorsprong. Het is een certificaat dat de netbeheerder toekent aan de geleverde stroom waaruit de afnemer mag afleiden dat de stroom afkomstig is uit een duurzame bron (bv. zon of wind). Naast dat de stroom per kWh een waarde vertegenwoordigt, heeft ook het onderliggende GVO-certificaat een eigen marktprijs die los verhandeld kan worden van de feitelijke stroomlevering.

   • SDE-regeling
    Veel zonnestroom projecten voor grote daken maken gebruik van de SDE-regeling. Deze regeling is bedoeld om de onrendabele top van duurzame energiebronnen ten opzichte van fossiele energie te compenseren. Bij een SDE-beschikking wordt een basisbedrag toegekend in €/MWh. De feitelijke uitkering is afhankelijk van het correctiebedrag: de daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde EPEX profiel- en onbalansfactor (zie hieronder). Bij de SDE-beschikking wordt gelijktijdig ook de basis energieprijs (van fossiele stroom) vermeldt in €/MWh. Mocht het correctiebedrag uiteindelijk onder deze basis energieprijs komen, dan wordt er hierover geen extra subsidie meer uitbetaald.
   • EPEX-beurs
    De EPEX-beurs (tot voor kort was de naam APX in gebruik) is de dagmarkt waar energie ingekocht kan worden. Dagelijks wordt daar vooruitgekeken naar de stroom van morgen. Feitelijk heeft de stroommarkt te maken met een heel wisselende vraag en aanbod waardoor er gecorrigeerd moet worden op onbalans. Voor de SDE-regeling stelt de Nederlandse overheid jaarlijks, na afloop van het kalenderjaar, de gemiddelde EPEX-prijs en de profiel- en onbalansfactor vast van het afgelopen jaar. Hiermee kan de overheid dus jaarlijks haar eerder toegekende voorschotbedragen per beschikking naar rato afronden.

Hoe nu deze begrippen te zien in het licht de van de verkoop van uw zonnestroom? En wat zijn voor- en nadelen van een vaste versus een variabele prijs?

Een vaste prijs ontvangen per geleverde kWh

Wilt u een vaste prijs ontvangen per geleverde kWh, dan heeft dit enkele plus en minpunten:

Plus +

 • Zekerheid vooraf over prijs per kWh.
 • Schommelingen in de feitelijke marktprijs (bv. een negatieve marktprijs), is niet van invloed op afgesproken prijs per kWh.

Min –

 • De verkoopopbrengst per kWh ademt niet mee met de jaarlijkse SDE- afwegingen, zoals het jaarlijks vastgestelde correctiebedrag (gemiddelde EPEX-prijs en profiel- en onbalansfactor van het voorliggende jaar).
 • Meestal is er sprake van een relatief korte termijn (1-3 jaar). Na deze periode moet u opnieuw kijken naar prijs/kWh en andere voorwaarden.
 • De GVO wordt geacht onderdeel te zijn van de vaste prijs/kWh.

Kortom, een keuze voor een vaste prijs/kWh is kiezen voor zekerheid.

 

Een variabele prijs ontvangen per geleverde kWh

Zoals eerder aangegeven bestaat er ook een werkwijze waarbij de uiteindelijke verkoopprijs meebeweegt met de feitelijke prijs van (fossiele) stroom op de EPEX-beurs. Dit kan in de praktijk betekenen dat u als verkoper en de energieleverancier als koper een Power Purchase Agreement (PPA) overeenkomen die aansluit bij de afrekeningskaders van de Nederlandse overheid in relatie tot de SDE-regeling.

Plus +

 • In een sterk naar boven bewegende marktprijs, zoals nu vanaf eind 2021-2023, nemen de inkomsten voor u navenant toe. Ook als dit boven het toegekende SDE-basisbedrag uitkomt. U ontvangt in dit laatste geval dan geen SDE-subsidie meer, maar u ontvangt wél ‘het volle pond’ voor uw verkochte stroom.
 • Komt de marktprijs (weer) onder het voor u toegekende SDE-basisbedrag, dan ontvangt u over het verschil de gebruikelijke subsidie. Daarmee is de SDE-beschikking een soort ‘zekerheidje’.
 • Een PPA is af te sluiten over de gehele SDE-periode van 15 jaar. U hoeft zich in tussentijd niet druk te maken over heronderhandelingen.
 • U heeft de mogelijkheid om het GVO-certificaat buiten de PPA te houden. Daarmee houdt u de mogelijkheid open om beide apart te verhandelen.

Min –

 • Schommelingen in de feitelijke marktprijs (bv. negatieve marktprijzen) werken door in de feitelijke verkoopprijs. Dit kan een beeld van ‘onzekere uitkomst’ oproepen.

Een keuze voor een PPA is kiezen voor een model. Waarbij u met uw verkoopprijs optimaal meebeweegt met de marktprijs en met de kans op een navenante maximale opbrengst. En waar de toegekende SDE-beschikking kan dienen als een ‘verzekering’ ingeval de marktprijs daalt tot onder het niveau van het SDE-basisbedrag..

Hulp nodig bij de keuze?

Wij begeleiden opdrachtgevers bij de contractvorming met energieleveranciers. Dat kan zowel een vaste prijs/kWh zijn of een keuze voor een PPA behelzen. Wij komen graag bij u langs om e.e.a. toe te lichten. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl