Skip to main content
WijDuurzaam

Uw en onze uitdaging

De urgentie wordt steeds evidenter. De klimaatverandering zorgt voor natter, droger, warmer en extremer weer. De politiek en organisaties zijn zich steeds meer bewust dat ze zich hiertegen moeten wapenen. Door ons vastgoed en de omgeving te beschermen tegen overstromingen en extreme hitte. Maar ook door besparingen mogelijk te maken die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen, fossiele brandstoffen en grondstoffen. De politiek heeft een drietal opgaven geformuleerd om klimaatverandering terug te dringen. Opgaven waar WijDuurzaam graag samen met u een steentje aan bijdraagt.

Lees meer

Klimaatopgave, energietransitie en circulaire economie

De klimaatopgave is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk te beperken. De energietransitie beoogt het gebruik van fossiele energiebronnen ingrijpend terug te dringen en te vervangen door duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. En tot slot is er de ambitie van de circulaire economie om producten, onderdelen en grondstoffen zolang mogelijk te (her)gebruiken.

Anticiperen op beleid

Met nieuw nationaal en Europees beleid wil de overheid aan die opgaves voldoen. Ontwikkelingen waar WijDuurzaam u graag op helpt voorbereiden. Enkele voorbeelden:

Informatieplicht energiebesparende maatregelen

  • Verbruikt uw bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan behoort u tot de groep bedrijven die per 1 juli 2019 een melding had dienen in te leveren bij de overheid. De Wet Milieubeheer schrijft al enige jaren voor dat bedrijven maatregelen moeten nemen voor energiebesparing die ze in vijf jaar terugverdienen en die per branche zijn samengebracht op een lijst: dit wordt ook wel de Erkende Maatregelen Lijst (EML) genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van LED-verlichting of aanwezigheidsdetectie. Nu is er dus een nieuwe regel aan toegevoegd, waarbij dient te voldoen aan de Informatieplicht. Valt u onder de meldingsplicht en heeft u nog geen melding gedaan, dan kan de handhavende instantie (Gemeente of Omgevingsdienst) u een boete opleggen.
  • Let daarbij op enkele bijzonderheden:
    • De richtlijn van 50.000 kWh elektriciteit is exclusief de duurzame energie die u zelf opwekt.
    • Als huurder van een gebouw bent u zelf verantwoordelijk voor de melding, tenzij er meerdere huurders zijn: dan is de verhuurder verantwoordelijk.
    • De Informatieplicht geldt ook als uw bedrijf of instelling al een energie-auditplicht heeft. Dán heeft u tot 5 december de tijd om te rapporteren.

Energielabeling

  • De definitieve wetgeving rondom energielabels wordt nu voorbereid, maar de intentie is duidelijk: ieder kantoor groter dan 100 m2 moet in 2023 minimaal Energielabel C hebben. In 2030 geldt zelfs label A. Banken zullen op deze eis anticiperen en alleen financiering verstrekken wanneer het vastgoed het vereiste energielabel heeft. Voor veel vastgoedeigenaren in Nederland geldt dan ook dat zij maatregelen moeten treffen om aan deze aanstaande verplichting te voldoen.

Het Klimaatakkoord

  • Bedrijven en organisaties in de sector Gebouwde Omgeving willen de uitstoot van het broeikasgas CO2 verminderen door huizen en gebouwen aan te passen: 3,4 miljard kilo minder in 2030. En in 2050 moet het vrijwel nihil zijn. Om deze klimaatdoelen te halen, moeten bijna alle gebouwen in Nederland aangepakt worden.

Meer weten?

Weten hoe u zich hierop voorbereidt? Wij vertellen u er graag alles over.

Koos Wijbenga

Directeur / Eigenaar WijDuurzaam

Heeft u een vraag hoe u uw organisatie of vastgoed verduurzaamt? WijDuurzaam helpt u graag te komen tot een geschikte aanpak.

Adresgegevens

Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaam.nl

Zoekt u een geschikte aanpak om
uw organisatie te verduurzamen?

WijDuurzaam is een groep van professionals die organisaties en gemeenten snel, wendbaar en op
onafhankelijke wijze begeleidt bij het verduurzamen van hun organisatie en vastgoed.

Meer weten?

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl