Skip to main content

Het activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht bedrijven om energiebesparende investeringen te doen die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Een manier om hieraan te voldoen is door de Erkende Maatregelen Lijst (EML) te volgen. WijDuurzaam verzorgde in 2019 EML-rapportages voor uiteenlopende bedrijven binnen MKB en maatschappelijk vastgoed in het kader van de Informatieplicht. Voor de tweede rapportageronde in 2023 biedt zij opnieuw haar diensten aan.

Informatieplicht Energiebesparing

Voor organisaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze organisaties dienen één keer in de vier jaar een melding te doen van genomen maatregelen, gebaseerd op de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML).

Nieuwe Erkende Maatregelenlijst voor Informatieplicht 2023

De overheid heeft voor 2023 de Erkende Maatregelenlijst geactualiseerd.

 • Er bestaat nu een algehele centrale lijst met relevante besparingsmogelijkheden die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Deze centrale lijst komt in de plaats van de eerdere 19 lijsten voor de verschillende bedrijfstakken.
 • De EML 2023 kent nu 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.
 • In tegenstelling tot de vorige rapportage ronde in 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de Informatieplicht volledig bij de gebouweigenaar. Van de gebouweigenaar wordt verwacht dat deze de gegevens bij zijn/haar huurder(s) ophaalt. Voor de huurder blijft staan dat deze nog steeds een energiebesparingsplicht heeft voor de activiteit gebonden maatregelen én tijdig gegevens aan de gebouweigenaar verstrekt.
 • Voor deze tweede ronde van de Informatieplicht geldt 1 december 2023 als deadline.

Kansen om te besparen

Naast de wettelijke druk voor het gebruik van de Erkende Maatregelenlijst, biedt het gebruik sowieso ook kansen voor bedrijven. Door CO2-uitstoot terug te dringen, besparen ze spelenderwijs veel geld door de maatregelen te onderzoeken en indien mogelijk toe te passen.

“EML is weliswaar een verplicht nummer vanuit de overheid, maar het mooie is dat het bedrijven ook op nieuwe gedachten brengt hoe zij zowel energie als kosten besparen.”
Koos Wijbenga, WijDuurzaam

Verplicht besparen sinds 2013

De plicht om energiebesparende investeringen te doen, geldt al sinds 2013. Het is één van de maatregelen van de overheid om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. De eerste jaren waren er echter maar weinig bedrijven die zich hielden aan de plicht. Onder meer omdat de wet vrijwel niet werd gehandhaafd.

Informatieplicht sinds 1 juli 2019, nu in 2023 de tweede ronde

In 2019 komt er een reminder vanuit de overheid: sinds juli dat jaar geldt een informatieplicht. Dat betekent dat elk bedrijf een rapportage moet hebben waarin staat welke maatregelen al zijn getroffen. Inmiddels heeft ook de Omgevingsdienst -die toeziet op naleving van de wet – meer handhavers in dienst genomen. Datzelfde jaar ontvangt WijDuurzaam meerdere aanvragen van bedrijven en organisaties om hen te ondersteunen bij de EML-rapportages. Vanaf 2021 rollen de eerste boetes als waarschuwing op de mat van bedrijven die niet voldoen aan deze informatieplicht.
Begin 2023 is duidelijk geworden dat bedrijven uiterlijk voor 1 december 2023 moeten voldoen aan de nieuwe generieke (niet meer branche-gebonden) lijst met maatregelen.

Besparingsmogelijkheden

WijDuurzaam verzorgde in 2019 EML-rapportages voor zowel MKB als maatschappelijk vastgoed en pakt in 2023 de draad weer op. Thema’s als isolatie, ventilatie, lichtinstallaties, warmteopwekking en koeling zijn relevant voor elke organisatie. Zo is het ten aanzien van verlichting voor elk bedrijf belangrijk om na te denken over het moment van vervanging. Met slimme schakelaars en andere vormen van automatisering ondervang je bovendien menselijke handelingen.

Afwegingen maken

De kunst achter energiebesparingen is niet zozeer om besparingen te bedenken, maar vooral om na te denken over de haalbaarheid ervan. WijDuurzaam helpt die afwegingen te maken en kijkt mee naar subsidies en fiscale regelingen vanuit de overheid die de terugverdientijd verkorten.

Rol van WijDuurzaam

Voor de eerder genoemde organisaties heeft WijDuurzaam in 2019 de volgende activiteiten ondernomen:

 • Invullen Erkende Maatregelen Lijst
  WijDuurzaam heeft samen met de opdrachtgever de huidige en toekomstige situatie geïnventariseerd: waarin schuilen besparingsmogelijkheden? Op basis van de intentie en urgentie om zaken te vervangen of op andere manieren te investeren in energiebesparing, worden gezamenlijk keuzes gemaakt.
 • Rapportage indienen bij e-loket
  WijDuurzaam heeft de rapportage ingediend via het eLoket van het RVO. Daarmee heeft de opdrachtgever voldaan aan de informatieplicht.
 • Plan van aanpak en subsidie-aanvragen
  Alleen de EML invullen geeft de opdrachtgever onvoldoende houvast om daadwerkelijk de maatregelen te treffen. In een plan van aanpak heeft WijDuurzaam daarom het kostenplaatje en de planning geschetst. Waar mogelijk hebben we subsidies aangevraagd voor de opdrachtgever.
 • Vinger aan de pols
  Nu na vier jaar, in 2023, moet blijken of de opdrachtgevers de geplande maatregelen daadwerkelijk hebben getroffen én of zij voldoen aan de nieuwe EML-lijst van 2023. WijDuurzaam neemt dan opnieuw contact op om te bekijken hoe de organisaties ervoor staan qua energieverbruik en maatregelen.

Ondersteuning nodig bij EML 2023?

Wenst u ook ontzorgd te worden? Met bovengenoemde stappen en bij het inventariseren en verzamelen van gegevens van al uw huurders?

Neem contact op met Koos Wijbenga van WijDuurzaam. Hij komt graag vrijblijvend bij u langs.

06-10688913mail@wijduurzaamadvies.nl

WijDuurzaam
Telefoon: 06-10688913
Ludekenskamp 15
8014 ER Zwolle
E. mail@wijduurzaamadvies.nl